Zarządzanie sytuacją konfliktową

Termin

Kategoria:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych sposobów efektywnego rozwiązywania problemów, konfliktów i sytuacji trudnych. Chodzi o to, aby uczestnicy szkolenia opanowali najważniejsze elementy sztuki rozwiązywania konfliktów i problemów oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 

Program szkolenia

 

 1. Istota, natura i psychologia konfliktów
 • Czym jest konflikt? Genezy i źródła konfliktów?
 • Konfliktowe sytuacje czy konfliktowi ludzie?
 • Psychologia konfliktu (dynamika i emocje w konflikcie)
 • Typy konfliktów: „Koło konfliktów” (analiza jakościowa)
 • Zagrożenia i korzyści z konfliktów

 

 1. Style radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Test Thomasa Kilmanna; analiza i omówienie wyników
 • Charakterystyka stylów radzenia sobie z konfliktami: rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie, uległość
 • Możliwości zastosowań koncepcji T.Kilmanna w praktyce
 • Analiza przykładów z praktyki biznesowej (na podstawie opisów sytuacji)

 

 1. Efektywna komunikacja a konflikty w zespole
 • Wpływ konfliktów na komunikację interpersonalną w zespole
 • Pomocne reguły i techniki efektywnej komunikacji w zespole
 • Zagrożenia i bariery komunikacyjne oraz sposoby radzenia sobie z nimi
 • Typ osobowości a potencjalne konflikty interpersonalne
 • Rola i znaczenie menedżera/lidera zespołu w rozwijaniu i doskonaleniu efektywnej współpracy i komunikacji zespołowej oraz zapobieganiu konfliktom

 

 1. Problemy, konflikty i sytuacje trudne w relacjach między pracownikami i przełożonymi
 • Rola nierozwiązanych problemów i konfliktów w tworzeniu sytuacji trudnych
 • Zasady i metody rozwiązywania sytuacji trudnych
 • Menedżer jako facylitator i coach w obliczu sytuacji trudnych
 • Metody i reguły zapobiegania konfliktom
 • Rozwiązywanie konfliktów (przydatne strategie i techniki)

 

 1. Rola informacji zwrotnej w zapobieganiu konfliktom
 • Informacja zwrotna, ocena, krytyka, dyscyplinowanie podwładnych (istotne różnice)
 • Zasady i metody „sztuki feedbacku”
 • Kiedy informacja zwrotna jest konstruktywna?
 • Informacja zwrotna a zapobieganie konfliktom
 • Motywowanie za pomocą informacji zwrotnej
 • Analiza wybranych przykładów z praktyki biznesowej

 

Ekspert – Wojciech Szymczak

W.Szymczak.oficjalneW latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 – 1998) działalność menedżerska: sprzedaż bezpośrednia, dyrektor grup sprzedażowych, organizacja i zarządzanie regionem sprzedaży. Od 16 lat konsultant i trener zarządzania. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec i USA. Doradca i asesor w programie certyfikacji trenerów EDEXEL

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, oraz International Coaching Community. Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP

Jako politolog (absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) ma spojrzenie na organizację jako strukturę społeczną, która umiejscowiona jest w szerszym kontekście.

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i przeprowadzaniu ludzi przez zmiany w organizacji, budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju kompetencji  menedżerskich. Specjalnym „konikiem” jest savior-vivre w biznesie z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram