Marka własna – skuteczność osobista w organizacji pomiędzy grą a autentycznością

Termin

Kategoria:

Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.
Oskar Wilde

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie zasad rządzących kreowaniem marki własnej w organizacji.
 • Poznanie czynników, które umożliwiają skuteczne zarządzanie marką własną.
 • Poznanie możliwych błędów w procesie budowania marki własnej i sposobów ich unikania.
 • Wzmocnienie własnej marki w organizacji.
 • Zwiększenie własnej skuteczności w organizacji dzięki silnej marce własnej.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

MODUŁ I

NASZ WIZERUNEK A SKUTECZNOŚĆ W ORGANIZACJI.

 1. Benchmarki –  Twórcze adoptowanie najlepszych praktyk.
 2. Siła marki i jej wpływ na naszą karierę.
 3. Różnice pokoleniowe w kreowaniu marki. Śmiałośći skromność- czy różnimy się między sobą?

MODUŁ II

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU W BUDOWANIU SILNEJ MARKI OSOBISTEJ.

 1. Analiza SWOT kluczowych kompetencji – mocne strony , potencjał i obszary do rozwoju.
 2. Benchmarki – mistrzowie i mentorzy. Na kim się wzorujemy? Jak rozszyfrowaćstrategie naszych mistrzów?
 3. Networking sieć wzajemnych kontaktów  – o byciu zapamiętanym i promowanym w organizacji. Różnice w budowaniu networkingu pomiędzy kobietami i mężczyznami.
 4. Autorytet w organizacji – jak wywierać wpływ poprzez osobowość?
 5. Autentyczność – Jak zarządzać i pozostać sobą?

MODUŁ III

ETAPY KREOWANIA MARKI WŁASNEJ, PERSONAL BRANDINGU:

 1. Poznanie tego, co składa się na naszą markę. Analiza pola siły i potencjału.
 2. Skonstruowanie wizji – do czego dążymy? Jakie są nasze obszary do rozwoju?
 3. Odpowiednie opakowanie przekazu – pomiędzy kreowaniem a byciem sobą?
 4. Przekaz – komunikacja naszej marki otoczeniu biznesowemu. Jak mówićo sobie? Formy i narzędzia przekazu. Różnice pokoleniowe w komunikowaniu marki (od pokolenia tradycjonalistów do pokolenia Y)

MODUŁ IV

SIŁA OSOBOWOŚCI I JEJ ZNACZENIE W BUDOWANIU MARKI.

 1. Co wpływa na naszą wewnętrzną siłę?
 2. Analiza pola siły – co mówi mowa ciała? Jakich słów używasz i jaki przez to kreujesz wizerunek?
 3. Narzędzie budowania wewnętrznej siły, poczucia własnej wartości i wyrazistości.

MODUŁ V

PIĘĆ BŁĘDÓW BRANDINGU:

 1. Idea, która nie została zrozumiana.
 2. Bezmyślne kopiowanie. Dlaczego gra może zmęczyćnas i otoczenie zewnętrzne? Konsekwencje długotrwałego zakładania maski.
 3. Brak odwagi –  Czyli co bym zrobił gdybym nie bał się zmian i nie był przywiązany do status quo?
 4. Niewiarygodne opowieści – brand story. Siła „naszej historii” – jaki wpływ ma na nas samych i na otoczenie.
 5. Trudności w implementacji. Jakie najczęściej spotykamy trudności we wdrażaniu i jak ich uniknąć?

MODUŁ VI

SYSTEM WARTOŚCI – JAK BUDOWAĆMARKĘ W OPARCIU O WŁASNY SYSTEM WARTOŚCI?

 1. Hierarchia wartości – świadomośćwłasnych wartości i ich hierarchii. Co jest wartością a co środkiem/sposobem ich realizacji?
 2. Wartości otoczenia, środowiska i czasu w którym funkcjonujemy. Konflikty wartości w budowaniu marki.
 3. Wartości przekazywane przez otoczenie – jakie są niebezpieczeństwa budowania marki w oparciu o „nie nasze wartości” i jak uniknąćpodstawowych błędów?
 4. Spójnośćwewnętrzna – jako jeden z elementów silnej marki.

MODUŁ VII

AUTENTYCZNOŚĆ MARKI  – CZYLI O SILE BYCIA SOBĄ I O NIEBEZPIECZEŃSTWACH „UDAWANIA”.

 1. Poczucie własnej wartości – od akceptacji do kreowania wizerunku.
 2. Dlaczego udawanie jest męczące dla nas samych i otoczenia?
 3. Konsekwencje dla ciała, umysłu i emocji gdy nosimy „maski”. Skutki uboczne udawania.
 4. Jakie są rozpoznawalne sygnały udawania? Jakie są rozpoznawalne sygnały autentyczności?

MODUŁ VII

WIZJA SUKCESU – WIZJA MARKI.

 1. Styl komunikacji. Budowanie autorytetu poprzez markę i styl komunikacji
 2. Charakter – Osobowość. Jakie cechy charakteru mają osoby z silną marką?
 3. Samoświadomość i poczucie własnej wartości.
 4. Otwartość na zmiany. Jak rozwijaćw sobie otwartośćna zmiany jako jeden z elementów budowania silnej marki.
 5. Odpowiedzialność za siebie i innych. Techniki kontroli – aby marka nie przejęła nad nami automatycznego sterowania.
 6. Dyscyplina w dążeniu do celu. Nawyki które zwiększają naszą szansę w dotarciu do celu.

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Eksperci Szkolenia:

Dorota Jaślan

Od dwunastu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, wdrażania zmian w organizacji, warsztaty train the trainer. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada bogatą wiedzę z zakresu rozwoju osobowości, zarządzania zmianą, technik rozwiązywania sytuacjach konfliktowych. Doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi sp. z o.o., w latach 2006 – 2009 członek zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet. Do czerwca 2011 Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała w opracowaniu projektu budowania i zarządzania modelowej organizacji non-profit z uwzględnieniem najlepszych praktyk: Women of the New Century – Model Organization Working for Women. Projekt realizowany przez Fundację Centrum Promocji Kobiet i Algonquin College w Kanadzie. Ekspert projektu „Enter. Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia”. Wystąpienie na I Kongresie Kobiet w panelu Kobiety na rynku pracy czerwiec 2009 – Sala Kongresowa PKiN pt. „Autoprezentacja kobiety i mężczyźni”

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram