Budowanie poczucia własnej wartości na podstawie dramy

Termin

Kategoria:

Drama jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjno-profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.

Drama stosowana (ang. applied drama), ukierunkowuje się na wykorzystywanie potencjału ćwiczeń i technik dramowych do realizacji zamierzonych zmian edukacyjnych i społecznych.

Wyniki międzynarodowych badań naukowych nad dramą, prowadzone w ramach projektu DICE (Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education) na grupie ponad 4500 osób z 12 krajów wskazują, że zajęcia dramowe przyczyniają się m.in. do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania elastyczności, kreatywności, pewności siebie, przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

W dramie poprzez wchodzenie w różne role mamy okazje obserwować i przeżywać nie tylko reakcje wypływające z naszych osobistych doświadczeń, lecz także te, które wynikają z roli. Mamy możliwość spojrzenia z dystansu i przeanalizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które im towarzyszą, zrozumienia lepiej siebie i innych oraz trenowania nowych zachowań i umiejętności.

Drama tworzy sytuacje edukacyjne poprzez angażowanie uczestników na trzech poziomach:

 • fizycznym (zaangażowanie ruchu, ciała w trakcie improwizacji)
 • emocjonalnym (zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role)
 • intelektualnym (dyskusje i podsumowanie po improwizacjach)

Edukacyjna i profilaktyczna skuteczność dramy

Mówiąc o efektywności dramy wskazuje się, że jest ona skuteczną metodą pracy gdyż angażuje nie tylko na umysł, ale także serce, czyli uczucia. Identyfikacja i utożsamienie z odgrywanymi podczas improwizacji postaciami, to właściwie istota dramy. Jest to „bezpieczne doświadczanie“. Wykorzystywane w dramie improwizacje pozwalają przeżyć pewne doświadczenie w bezpiecznych warunkach, w tzw. płaszczu roli, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich wniosków.

Drama przez swój specyficzny sposób pracy kształtuje z jednej strony umiejętności społeczne i intelektualne uczestników, takie jak: praca w grupie, współdziałanie, umiejętności efektywnej komunikacji, empatii etc., z drugiej zaś pozwala na wyrażenie siebie – własnych uczuć, myśli i doświadczeń. Dzięki temu możemy przyjrzeć się emocjom, sytuacjom problemowym i ich rozwiązaniom oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań innych ludzi. Jedną z zasadniczych funkcji dramy jest ukazywanie motywów i konsekwencji określonego zachowania, analizowanie postaw i pobudzanie świadomości relacji międzyludzkich.

Olbrzymią zaletą dramy jest także danie uczestnikom szansy dostrzeżenia możliwości tzw. innego, podkreślenie ich podmiotowości i sprawczości. „Tak, mogę się inaczej zachować, jeśli podejmę taką decyzję. To ode mnie zależy jak wygląda moje otoczenie, w jaki sposób ludzie się do mnie zwracają, jak mnie traktują” – to filozofia życia, która umiejętnie zaszczepiona z pewnością zwiększy szansę młodzieży na dokonywanie lepszych wyborów życiowych.

Drama, dzięki działaniom podjętym w świecie fikcji, ułatwia zmianę siebie w rzeczywistości. Pielęgnowanie tej zmiany, ciągłe testowanie i ćwiczenie nowych zachowań powoduje powstanie nowych, pozytywnych nawyków i adekwatnych mechanizmów zachowań.

Cel: Nauka sposobów budowania poczucia własnej wartości poprzez działania sytuacyjne

Korzyści:

 • Uczestnicy nauczą się swobody w określaniu swoich potrzeb i dążeń w konfrontacji z innymi
 • Przepracują instynktowny dobór zachowań w zależności od sytuacji
 • Opracują własny plan działania w sytuacjach trudnych
 • Zrozumieją pojęcie „Terytorium psychologicznego” i jego obrony

Program:

 1. Muszę powiedzieć „Nie”
  4 scenariusze, realizowane według schematu:

  • Scenariusz przekazany Uczestnikom
   Omówienie głównych elementów do wykonania
  • Podział ról I
   Omówienie
  • Podział ról II
   Omówienie
  • Podział ról III
   Omówienie
 2. „Jestem najlepszy, musisz dać mi szansę”
 3. „Uważam, że tak jest najlepiej – zróbmy to po mojemu”
 4. „Szkoda, że muszę opuścić Uczelnię, ale mam plany, dam sobie radę”

NASZ EKSPERT:

Waldemar Dziwniel – ekspert w dziedzinach zarządzania ludźmi, zarządzania zmianą, prezentacji biznesowej i wystąpień publicznych. Wieloletni menedżer wysokiego szczebla w obszarach marketingu i sprzedaży. Coach i mentor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie  oraz roku Reżyserii Dramatu na tejże Uczelni.

Pracował w zawodzie aktora w teatrach Starym w Krakowie, Dramatycznym w Gdyni oraz w Teatrze Wybrzeże. Absolwent Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie, oraz bardzo, bardzo sporej ilości kursów, szkoleń i staży. Executive Manager w obszarach marketingu i sprzedaży w takich Firmach, jak: PTK CENTERTEL Sp. z o.o. (Z-ca Dyr. Marketingu w Okręgu gdańskim), RUCH SA (Dyrektor Biura Marketingu i Sieci), WKS Ostrowiec Świętokrzyski (Dyrektor Handlowy), IRYDION Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Radio ARnet w Gdańsku (Szef Sekcji Serwisu i Informacji, Producent).

Od ponad 10 lat niezależny trener, konsultant, executive coach.

Posiada olbrzymie doświadczenie w procesach rozwojowych najwyższej kadry menedżerskiej. Wykładowca na wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Politechniki łódzkiej – specjalizacja „motywowanie i wzmacnianie związków z firmą” oraz „Coaching i Mentoring w nowoczesnej Organizacji”. Współpracował w projektach z takimi Firmami, jak: HAY Consultants, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, Normann Bennett, Sparrow i wielu innych.

Do grona Jego Klientów należą: NUTRICIA Polska Sp. z o.o, DANONE Sp. z o.o, Alcon Polska Sp. z o.o, Roche Diagnostics, AMW (Agencja Mienia Wojskowego), Bank BPH, VW Bank Polska, YDP S.A. (Young Digital Planet), NetPremium, Polkomtel S.A., Centertel – Polska Telefonia Komórkowa, Trodat Sp. z o.o., BAUER Wydawnictwo, Eurobank, SEB, Dexus Partners, Polpharma, Herbapol Lublin, Clondalkine, i wielu innych.

Koszt: 250 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

Terminy


Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram